Se alla

Åhman deltog i skogsdebatt

Skogens dag i Vålberg

Lördag 14 maj 2022

SKOGEN ÄR FANTASTISK

Skogen är ger oss friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Den reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Skogen är samtidigt central för vår industri, tillväxt och export.

Skogsindustrin är en av våra viktigare näringar. Den är avgörande för exporten. Så ska det fortsätta vara. Potentialen att producera förnybara material, kemiska produkter och textilier ska tas tillvara. Skogen kommer att bli ännu viktigare än idag.

Skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. De får inte ställas mot varandra som regeringen gjort. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behöver användas och utvecklas mer. Skogsbruket ska vara effektivt och skonsamt.