Se alla

Valprogram Landsting/Region Liberalerna Värmland 2018 (fullständig version)

Vårt länspolitiska program som vi varje dag arbetar för ska genomföras!

Hälso- och sjukvård, inklusive tandvård

Liberalerna vill att varje värmlänning själv ska ha frihet att styra sitt liv och sin hälsa. För det krävs att få vara delaktig att få kunskap och information om sin hälsa, ett gott bemötande och en tillgänglig vård och en god förebyggande vård mot ohälsa.

Patienten i centrum

 • Patientens rätt att välja såväl i öppenvård som slutenvård.
 • Patienten har rätt till en fast vårdkontakt.
 • E-hälsa och digital patientinformation för att stärka patientens delaktighet, kontinuitet och
 • Den som blir inlagd på sjukhus måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg.

Tillgänglighet och kontinuitet i vården

 • Anpassa ersättningssystem till vårdgivare så att det stimulerar tillgänglighet och kontinuitet.
 • Oavsett var i Värmland du bor ska du ha tillgång till jämlik vård och patientsäker vård.
 • Patienten som individ i fokus. Ingen ska behöva hamna mellan stolar, överlämnande mellan vårdnivåer och huvudmän måste ske utan att patienten påverkas negativ.
 • Bredda vårdvalet, LOV, patientens valfrihet i centrum.
 • Samordning är av särskild vikt för de mest utsatta. Multisjuka personer måste få stöd utifrån individens behov och i största möjliga mån erbjudas inflytande och delaktighet.
 • Arbeta för hög tillgänglighet i primärvården i hela Värmland för att avlasta akutmottagningarna.

Vårdens kvalitet är överordnad

 • Huvudansvaret för vården skall ligga hos regionerna.
 • Staten ska besluta över högspecialiserad vård – här ska inte regionpolitiska hänsyn tas.
 • Samarbetet med våra universitet ska bibehållas och utvecklas för forskning och utbildning för tillgång till kompetens.
 • Samordning mellan landstinget, universitet och socialstyrelse är särskilt viktigt för att underlätta valideringsprocesser för legitimerad sjukvårdspersonal med utländsk utbildning.
 • Personalförsörjningen måste tryggas och kvalitetssäkras.

Jämställd vård är en fråga om patientsäkerhet.

 • Vård och sjukvårdsstatistik ska redovisas och analyseras ur ålders- kön- och genusperspektiv.
 • Landstingen ska genom så kallad gender budgeting synliggöra människorna bakom siffrorna i budgeten och bevaka fördelning mellan män och kvinnor i landstingets alla verksamheter.
 • Slopa den övre åldersgränsen för erbjudande om mammografiundersökning.

Friskvård och folkhälsa

 • Stöd ska erbjudas de som vill förbättra sina levnadsvanor och förebygga och behandla sjukdomar.

Tandvård

 • Ett förstärkt högkostnadsskydd ska införas för de som har stort tandvårdsbehov.
 • Tandvård ska finnas nära patienten i hela länet, både förebyggande som behandlande.

Psykiatri

 • En väg in är särskilt viktigt inom psykiatrin.
 • Möjligheter till självvald inläggning, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar behövs.
 • Samordning med andra aktörer är särskilt viktig inom psykiatrin.
 • ”Första linjen” för råd, stöd och behandling av barn och unga ska utvecklas i hela Värmland.

Kompetensförsörjning inom sjukvården

 • Landstinget i Värmlands ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt erbjuda specialistutbildning och kompetensutveckling.
 • Bättre samverkan med utbildningsaktörer för att locka nyutbildade inom vården

Kultur

 • Kultur är folkhälsa och en investering för framtiden.
 • Eldsjälar har stor betydelse för kulturarrangemang i hela Värmland. De är viktiga i vårt kulturliv och behöver stödjas. Som exempel behöver en arrangörsutbildning initieras.
 • Liberalerna vill ge ett särskilt konstnärligt nationellt uppdrag, där regionala scener får uppdrag för konstnärlig utveckling. Wermland Opera och Västanå teater såsom institutioner är där viktiga aktörer i samarbete med hela Värmlands kulturliv.
 • Den folkliga musik- och danstraditionerna är en tillgång, inte minst i mötet med andra länders kulturtraditioner och behöver stödjas.
 • Kultur kan och bör användas på ett systematiskt sätt i rehabilitering, habilitering och som komplement till skolmedicinen.

 

Regional utveckling och näringsliv

 • Regionen behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och Karlstads Universitet i synnerhet för att trygga kompetensförsörjning i hela Värmland.
 • Värmlands rikedomar i form av natur och kultur bör komma fler till del. Turismen bör utvecklas och etableringar inom besöksnäringen underlättas.
 • Utveckla relationen till närliggande norska regioner. I fråga om bland annat näringslivspolitik
 • Starta ett ”Värmlandskontor” i Stockholm för mer fokusering på våra regionala utvecklingsbehov och möjligheter.

Infrastruktur

En bättre infrastruktur är central för att hela Värmland ska leva och utvecklas. Det gäller inte minst vägar, järnvägar och möjligheter till snabbt bredband.

 • Värmlandsbanan ska prioriteras. I väntan på utbyggnad av järnvägsprojektet Stockholm – Oslo 2,55 måste sträckan Kristinehamn – Karlstad – Kil förses med dubbelspår. Sträckan är en av Sveriges mest högtrafikerade enkelspår med nästan 100 tåg per dygn. Kapaciteten måste höjas för att utveckla person- och godstrafik.
 • Fryksdalsbanan ska prioriteras för arbetspendling, studiependling och godstrafik.

 

 • Vägtrafiken mot Norge ökar konstant. Vägarna E 18 och riksväg 61 måste byggas ut till minst trefältsväg på hela sträckan mellan Valnäs och Norska gränsen resp. Fagerås och Norska gränsen för att öka kapaciteten och höja trafiksäkerheten.
 • Standarden på E 16, E 45 och övriga riks- och länsvägar måste förbättras för höja säkerheten och säkra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter.
 • Vi ska strategiskt arbeta för att integrera järnvägstrafik, vägtrafik och sjöfart i regionen som en viktig del mot mer hållbar transportnäring
 • Slussarna i Trollhättan är avgörande för Vänersjöfarten och viktig för hela Värmlands näringsliv. Vi måste utöka insatserna för fortsatt utveckling av Vänersjöfart och Vänerhamnar.
 • Bredband i alla delar av Värmland är nödvändigt för att trygga en flexibel arbetsmarknad och ge förutsättningar för kommunikation och företagande i både tätorter och på landsbygden.

 

Kollektivtrafik – för ett hållbart Värmland
Kollektivtrafik för att underlätta hållbar arbets- och studiependling är viktig och bör prioriteras och vidareutvecklas, både vad det gäller restid och tillgänglighet.

 • Anropsstyrd kollektivtrafik är exempel på en viktig väg att ge fler värmlänningar möjlighet att åka kollektivt.
 • Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik – samordning mellan huvudmän med resenärernas behov i centrum är ett måste.
 • Det ska vara möjligt för kommuner att förhandla om egna uppgörelser i kollektivtrafiken
 • Reseavdraget måste reformeras. Det ska anpassas till rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst där kollektivtrafiken är mindre utbyggd.

 

Karlstad Airport

 

 • Karlstad Airport är viktig för hela länet och en bas för vår ambulanshelikopter – ett tidigare genomfört liberalt initiativ.
 • Hela Värmland har ett ansvar för Karlstad Airport och dess drift. Karlstad Airport är viktig för hela Värmlands näringsliv, turism, kultur och invånare. Den är därför en angelägenhet för regionens alla kommuner, inte bara för Karlstad.

Skolan

 • Återförstatliga skolan.
 • Professionalisera läraryrket, låt lärare få vara lärare.
 • Gör läraryrket attraktivare genom karriärmöjligheter och högre löner.
 • Inför lärarassistenter som stöd till lärarkåren och eleverna.
 • Fler och nya nivåer av karriärtjänster ska införas.
 • Alla har rätt att bli betygsatta av en ämnesbehörig lärare.
 • Satsa på fler speciallärare.
 • Öppna möjligheten för lärare att kompetensutveckla med bibehållen lön.
 • Satsa där behovet är som störst. Ta hänsyn till socioekonomiska faktorer.
 • Varje barn ska ha rätt till utbildning av hög kvalitet oavsett bostadsort.

Grundskolan

 • Tioårig grundskola, Förskoleklass blir obligatorisk.
 • Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3.
 • Tidiga insatser för de elever som behöver stöd eller extra stimulans.
 • Ge lärare större befogenheter att skapa ordning och reda.
 • Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk.

 

Gymnasiet, yrkes-, lärlings- och vuxenutbildning

 • Tvåårig yrkesskola ska införas.
 • Yrkeselever ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, men möjligheten ska finnas för alla.
 • Lärlingsutbildningar ska vara ett alternativ för den som lära sig ett yrke.
 • Offentliga verksamheter bör vara förebilder för att handleda praktikanter på väg ut mot jobb.
 • Skapa enklare vägar till utbildningar som matchar den lokala arbetsmarknaden.
 • Branschråden för samverkan mellan skola och arbetsliv ska utvecklas.

Folkhögskolorna


Folkhögskolorna är ett viktigt komplement till övriga utbildningsinstitutioner. Folkhögskolornas roll för att stärka

 • Lyckad integrationen av våra nyanlända för att få de företagare och den arbetskraft som vi behöver.
 • Skapa förutsättningar för alla elever att få behörighet till gymnasieutbildning.

 

Högre utbildning

 • Andel lärarledd undervisning ska öka.
 • Universitet ska ta ett större ansvar när det gäller validering av nyanlända.
 • Statliga forskningsmedel ska premieras till forskningsområden som anses viktiga för samhället. Exempelvis pedagogik och omsorg.
 • Värna Karlstads universitet och dess tillämpade utbildning och forskning i nära samarbete med regionens industrier och företag.

Integration
Värmland ska vara bäst på integration. Det ska finnas både en kort- och långsiktig plan. Detta ska vi göra genom att:

 • Större fokus på kunskaper i det svenska språket, svenskan är nyckeln in i samhället.
 • Det ska vara obligatoriskt att genomgång grundläggande SFI-utbildning innan arbetsmarknadsinsatser påbörjas.
 • Utveckla och individanpassa SFI-utbildningen
 • En human och välplanerad placering av nyanlända för att bryta segregationen.
 • Obligatorisk samhällsorientering med inriktning normer, värdegrunder, rättigheter och skyldigheter. Stort fokus på jämställdhet och så kallat hedersrelaterat våld.
 • Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar för nyanlända.
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd.
 • Mer tid för nyanlända elever i skolan.
 • Ändra föräldraförsäkringen för att få fler nyanlända kvinnor ut i arbetslivet.
 • Införa inträdesjobb.
 • Uppmuntra och stötta entreprenörskap för nyanlända som vill starta företag.

Trygghet

 • Tillgänglig polis ”i varje hörn” av Värmland.
 • Synlig polis på våra gator, även i Värmland.
 • Tullverksamheten måste få ökade befogenheter att ingripa för att stötta polisen.
 • Höj statusen på polisyrket.

Näringslivs- och företagarpolitik

 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden.
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
 • Reformera LAS, gör den mer kompetensstyrd.
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
 • Rätten att kvarstå i anställning högre upp i åldern.

Miljö och naturvård

 • Liberalerna värnar äganderätten.
 • Innovationer kring användandet av skogsråvaran är vital för Värmlands utveckling och ger många arbetstillfällen.
 • Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer.
 • Reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får inte drabba landsbygden.
 • Vet ser positivt på utveckling av LIS-områden för att öka attraktiviteten till bosättning på landsbygden.
 • Småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion.
 • Sänkt skatt på arbete är en bättre väg till grön skatteväxling och privata miljöinvesteringar än bidrag till privata inköp av bilar, cyklar och båtmotorer.