Se alla

Skola och utbildning inkl folkhögskolorna

Skola

 • Återförstatliga skolan för större likvärdighet i skolan. Idag har vi 290 kommuner med olika ekonomiska möjligheter/begränsningar att investera i sina skolor.
 • Fler vuxna behövs i skolan och fler kompetenser. Rätt personal på rätt plats.
 • Vi vill ha nolltolerans mot mobbning.
 • Att ställa krav är att bry sig. Ge elever tydliga krav, men också tydliga förväntningar. Hjälp elever att sätta upp realistiska mål och gör dem tidigt delaktiga i sitt eget lärande.
 • Vi vill se ett bättre samarbete mellan vårdnadshavare, skola och socialtjänst för att minska den ofrivilliga skolfrånvaron i hela Värmland, speciellt när det gäller “hemmasittare”.
 • Föräldrar har ett ansvar för att deras barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Det är ett föräldraansvar att till exempel se till att barnet kommer i tid till skolan, att respektera de regler som skolan sätter upp och att hjälpa till med läxläsning.
 • Föräldrar som behöver det, ska erbjudas stöd för att vara en resurs i sina barns lärande.
 • Vi vill ha och utveckla fler familjecentraler i hela Värmland. Ett första steg är att det ska finnas minst en i varje kommun.
 • Vi vill anställa fler heltidsmentorer och lärarassistenter för att minska lärarnas administrativa börda.
 • Ökad lärartäthet i klassrummet skapar en kreativ och flexibel undervisningsmiljö, där varje elev blir sedd och får det stöd den behöver.
 • Ett tydligt mandat ska ges till lärare och skolpersonal att ingripa när konflikter uppstår.
 • Stärk rektors ledarskap ytterligare. Rektorer måste både ha mandat och få stöd och stöttning i att kunna styra och leda skolans arbete.
 • Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbete och lärarna på undervisning.
 • Vi vill att lärare ska ha god tid för förarbete, undervisning och efterarbete. Lärare måste få en bättre arbetsmiljö.
 • Vi vill höja lärarbehörigheten i våra värmländska kommuner. Alla lärare ska vara legitimerade, både på rätt nivå och i rätt ämne.
 • Det ska vara attraktivt att ta ett lärarjobb i hela Värmland.
 • Alla lärare i Värmland ska ha möjlighet till karriärvägar och vidareutbildning.
 • I värmländska skolor ska vi ha läsa- skriva- och räknagaranti. Tidiga insatser är viktiga.
 • Alla barn i Värmland ska avsluta grundskolan med gymnasiebehörighet.
 • Målet ska vara att alla Värmlands skolungdomar ska slutföra en gymnasieutbildning eller en yrkes- eller lärlingsutbildning.
 • Vi vill arbeta för att höja statusen på praktiska utbildningar.
 • Säkerställ och intensifiera skolors arbete med fri- och rättigheter och normmedvetenhet.

Folkhögskolor

 • Värna och utveckla de värmländska folkhögskolorna.
 • Vi vill även bibehålla och stärka våra folkhögskolors särart och profiler.
 • Inför konkurrenskraftiga villkor som säkerställer behörig personal.
 • Vi vill nyttja våra folkhögskolor som en kompletterande utbildningsform för att möta behov inom bristyrket, till exempel undersköterskor.