Se alla

Länspolitiskt program valet 2022 (kortversionen)

Hälso- och sjukvård

När hälsan sviktar begränsas livet. Att skapa förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen är därför en viktig liberal uppgift. För att stärka folkhälsan måste vi därför arbeta mer förebyggande, proaktivt, med särskilt fokus på utsatta grupper.

 • Vård efter behov – alla ska kunna bli sitt bästa jag!
 • Vi vill att du som patient ska har en fast vårdkontakt, en person som känner dig och din situation.
 • Patienter i behov av vård och stöd ska få den hjälp de behöver och ges möjlighet till inflytande och delaktighet.
 • Vården ska vara sömlös, patienten inte ska behöva bekymra sig för vilken vårdenhet eller aktör de ska kontakta härnäst.
 • Arbetet med ”god och nära vård” ska genomföras.
 • Vi vill bredda vårdvalet. Patientens valfrihet i centrum!
 • Vi vill arbeta för hög tillgänglighet i primärvården i hela Värmland.
 • Telefontillgängligheten hos vårdcentralerna ska öka. Målet ska vara kontakt samma dag.
 • Vi vill ha mer digifysiskt vård i Region Värmland, det vill säga fysiska och digitala kontakter ska komplettera varandra.
 • Huvudansvaret för vården skall ligga hos regionerna. Staten ska besluta över högspecialiserad vård och vara huvudman för Universitetssjukhusen.
 • En tydlig och enkel väg in är särskilt viktigt inom psykiatrin.
 • Vi vill utöka antalet vårdplatser inom slutenvårdspsykiatrin. Den som är i behov av slutenvårdens hjälp ska få den.
 • Utveckla telefonrådgivningen 1177 med har ett särskilt spår för de som behöver psykiatrisk rådgivning.
 • Ett förstärkt högkostnadsskydd ska införas för dem med störst tandvårdsbehov.
 • Tandvård ska finnas nära patienten i hela länet, både förebyggande och behandlande.
 • Vi vill satsa på personalen! Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt erbjuda specialistutbildning, kompetensutveckling och konkurrenskraftiga löner.
 • Utveckla fler karriärvägar. Du skall kunna utvecklas under ditt yrkesliv inom regionen.

Social hållbarhet och omsorgspolitik

 • Kommunen och regionen ska stärka familjestödjande insatser för att bland annat minska behovet av tvångsplaceringar.
 • Sekretess ska inte vara ett hinder för att kunna hjälpa barn och unga, till exempel mellan socialen, skolan och hälso- och sjukvården.
 • Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra.
 • Även personer utan diagnos ska kunna få stöd enligt LSS, till exempel personer med grav synnedsättning.
 • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS.
 • Beslut om insatser inom LSS ska gälla över tid, inte med korta omprövningstider.
 • Omsorgstagare ska kunna bestämma mera över sin biståndsbedömda tid.
 • Minska antalet olika personer som kommer hem till omsorgstagaren.
 • Alla pensionärer ska få höjd pension, de med lägst pension mest. Det ska löna sig att ha arbetat.
 • Motarbeta åldersdiskrimineringen. Den som vill fortsätta arbeta ska också ha möjligheten att göra det.
 • Det övergripande målet ska vara en nollvision mot drogrelaterade dödsfall och drogrelaterat lidande.
 • Man ska även ha rätt till vård även om man inte är nykter eller drogfri.
 • Vi behöver se en ökad samverkan mellan kommunerna socialtjänst och hälso- och sjukvården rörande beroendevården och hanteringen av missbruk.

Skola och utbildning

 • Återförstatliga skolan för större likvärdighet i skolan i Sverige.
 • Föräldrar som behöver det, ska erbjudas stöd för att vara en resurs i sina barns lärande.
 • Vi vill ha och utveckla fler familjecentraler i hela Värmland. Ett första steg är att det ska finnas minst en i varje kommun.
 • Ökad lärartäthet i klassrummet skapar en kreativ och flexibel undervisningsmiljö, där varje elev blir sedd och får det stöd den behöver.
 • Ett tydligt mandat ska ges till lärare och rektorer att ingripa när konflikter uppstår.
 • Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärarna på undervisning.
 • Det ska vara attraktivt att ta ett lärarjobb i hela Värmland. Vi vill höja lärarbehörigheten i våra värmländska kommuner.
 • Vi vill verka för god lär- och arbetsmiljö i alla Värmlands skolor.
 • Alla lärare i Värmland ska ha möjlighet till karriärvägar och vidareutbildning.
 • I värmländska skolor ska vi ha läsa- skriva- och räknagaranti. Tidiga insatser är viktiga.
 • Alla barn i Värmland ska avsluta grundskolan med gymnasiebehörighet.
 • Målet ska vara att alla Värmlands skolungdomar ska slutföra en gymnasieutbildning eller en yrkes- eller lärlingsutbildning.
 • Värna och utveckla de värmländska folkhögskolorna.

Kultur och civilsamhälle

 • Vi vill satsa på våra bibliotek! De har en viktig roll som mötesplatser och för ett livslångt lärande.
 • Kreativt skapande är viktigt för barn och ungdomar. Utveckla kulturskolan för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att spela instrument, dansa eller spela teater.
 • I Värmland ska det finnas god tillgång till teater, kulturscener och musikscener.
 • All kulturutveckling är viktig för Värmland som kulturlän, oavsett om det är i våra kulturinstitutioner eller i den breda amatörkulturen. Vi vill att fler ska hålla på med kultur, oavsett ambition och nivå.
 • Stärk det fria och ideella föreningslivet i hela Värmland.
 • Barnen ska ha mer rörelse och idrott under sin skoldag.
 • Alla ska ges möjlighet att motionera och idrotta utifrån sina egna förutsättningar, oavsett ekonomi och bakgrund.
 • Vi vill stärka de värmländska studieförbunden som vilar på demokratisk grund. De har en viktig roll i det livslånga lärandet och folkbildningen.

Jobb, näringsliv och bostadsmarknad

 • Vi ska fortsatt utveckla och stärka våra ”starka områden” i Värmland, så som skogen med skoglig bioekonomi, stål- och verkstad, digitala hälsoinnovationer, besöksnäring, livsmedelsföretag och spelindustrin.
 • Stärk entreprenörskapet! Det ska vara lika självklart att anställa sig själv som av någon annan. Ung företagsamhet är stort i Värmland, vi vill göra det ännu större.
 • Vi vill underlätta för värmlänningarna att bygga bostäder i attraktiva och sjönära lägen.
 • Vi vill stärka utbildning och forskning inom utveckling av digitala spel.
 • Vi vill att den värmländska besöksnäringen ska blomstra ännu mer än idag. Det är viktigt för att locka hit besökare som skulle kunna bli framtida värmlänningar.
 • Vi vill arbeta för att göra vår landgräns mot Norge “gränslös” igen och fortsätta stärka vårt samarbete med Mälardalen och Västsverige.
 • Liberalerna i Värmland vill fortsatt verka för att skapa förutsättningar för att byta jobb. Vi anser att det nya förslaget angående omställnings- och kompetensstöd kommer gynna de värmlänningarna som vill göra karriärbyte.
 • Utveckla kommunernas lärcentra och öka samarbetet med universiteten.
 • Vi vill stödja så att Karlstad Universitet kan växa och ta mot fler studenter och forskare.
 • Utveckla vuxenutbildningen för att främja ett livslångt lärande.
 • Inträdesjobb ska vara en given del av arbetsmarknaden.
 • Nyanlända som saknar gymnasieutbildning hamnar lätt i ett utanförskap och har mycket svårt med dagens strukturer att ta sig ur detta. En del av de nyanlända har med sig värdefull utbildning som behövs tas till vara på genom validering.
 • Fler gymnasieutbildningar till hantverksyrken ska ske i form av lärlingskap. Det är viktigt att det finns en samverkan mellan skolorna, företagen och branschorganisationerna.
 • Detaljplaneprocessen måste gå mycket snabbare än idag, utan att riskera rättssäkerheten.
 • Sänkta flyttskatter och amorteringskrav, det ska vara lätt och billigt att flytta.
 • Statliga närvaron ska vara högre i hela Värmland. Vi vill bygga ut fler servicekontoren.
 • Grundläggande post- och betalservice ska också finnas i hela landet.
 • Vi vill att ALMI ska ta ett större ansvar för företagslån i de kommuner som saknar bank.

Infrastruktur och kommunikationer

 • Skapa infrastruktur för människors frihet! Vi arbetar för att ökad standard och säkerhet på Värmlands vägar och järnvägar.
 • Värmlandsbanan ska prioriteras. I väntan på utbyggnad av järnvägsprojektet Stockholm – Oslo 2,55 måste sträckan Kristinehamn – Karlstad – Kil förses med dubbelspår.
 • Stimulera till utbyggnaden av fler laddstolpar längs med Värmlands större vägar.
 • Vår viktiga sjöfart på Vänern måste värnas. Slussarna i Trollhättan måste iordningställas inför framtiden. Under tiden slussarna renoveras, får inte Vänersjöfarten under några omständigheter hållas stängd.
 • Var man än bor i Värmland ska man ha tillgång till god internet- och mobiluppkoppling.
 • Inför anropsstyrd kollektivtrafik där det idag inte finns utbyggs stadsbusstrafik.
 • Karlstad Airport ska fortsatt vara viktig flygplats för god- och persontrafik, ambulans och beredskap till hela landet och men även internationellt.
 • Arbeta för att våra mindre regionala flygplatser ska få möjlighet att bli föregångare vad gäller elflyg då det är mindre plan som flyger kortare sträckor. Elflyg kan bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner inte minst för näringslivet.
 • Fortsätt och fördjupa dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen i takt med att kollektivtrafiken byggs ut och anpassas.
 • Inför fler sammanhängande regionala stråk för cykeltrafiken.
 • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.

Hållbar utveckling och energi och elmarknad

 • Vi vill värna om den svenska energimixen, till exempel kärnkraft, vind, vatten och solenergi.
 • Europa ska inte vara beroende av rysk gas och olja.
 • Stärk konsumentens ställning på elmarknaden.
 • Vattendirektivet – kulturmiljö, livsmiljö och “vanlig” miljö – måste leva i harmoni med varandra. Sverige ska inte göra strängare tolkningar än övriga Europa.
 • Vi vill se grön skatteväxling och att förorenaren betalar.
 • Mer EU-samarbete för klimatets skull.
 • Kunskap är makt – vi vill se att fler marknadsdrivna certifieringar och märkningar, framför allt för att kunna se en varas klimatavtryck.
 • Vi måste tro på hållbar och innovativ utveckling – näringsliv som det offentliga har en viktig roll där.
 • Möjliggör för fler företagare inom delningsekonomi och återbruk.
 • Bekämpa invasiva arter aggressivt – ge information och kunskap till markägare och fastighetsägare för att möjliggöra att ett större ansvar tas.
 • Alla ska ha rätt till en god livsmiljö – staten bör skyndsamt stötta de kommuner som har problem med översvämningsmygg.
 • Den svenska skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet.
 • Marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion ger fler i världen bra mat.
 • Vi behöver hjälpa jordbrukare och skogsbrukare att ställa om till nya miljövänligare drivmedel. Staten bör ta ett större ansvar för att få till omställningen denna omställning.
 • Öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel.
 • Mer värmländskt på tallriken – prioritera mer närproducerad mat i offentliga upphandlingar i Värmland.
 • Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar.
 • Förbättrade möjligheter för handel med viltkött.
 • Sverige ska ha livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Jakt på rovdjur ska bygga på vetenskaplig grund.
 • Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och vi fortsatt samarbeta med fylkena i Norge.
 • Det är viktigt med dialog särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden.
 • Vi vill att polisen ska prioritera alla misstänkta brott, även jaktbrott.
 • Eftersöksjägare ska ha rätten att använda blåljus för att upplysa trafikanter om att en viltolycka skett. Viktigt för att stärka upp eftersöksjägares trygghet.

Integration

I Värmland finns en given plats för alla som valt att bo här. Alla behövs och alla kan bidra.

 • Arbeta för att skapa mötesplatser där idéer och kulturella utbyten som överbryggar olikheter kan ske för ömsesidig förståelse.
 • Det ska vara klart för de nyanlända vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige
 • Språk- och samhällsprov är ett krav vid ansökan om medborgarskap.
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd.
 • Finnas mer språkundervisningstid för nyanlända elever i skolan.
 • Finnas obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
 • Skapas tydliga spår med språkundervisning, praktik och yrkesintroduktion redan från början i etableringsprocessen utifrån de regionala och lokala arbetsmarknadsbehoven (t ex vård, städ, industri, besöksnäring).
 • Vi vill att det ställs krav på ett ökat deltagande i SFI och att det samtidigt ska vara möjligt att kombinera med jobb vid sidan om.
 • Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar.
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Trygghet och försvar

Trygghet

 • Den fysiska samhällsplaneringen ska verka för människors välbefinnande och skapa en trygg och tillgänglig miljö för alla.
 • Tillgänglig polis ska finnas ”i varje hörn” av Värmland.
 • Arbeta för att motverka och stoppa våld i nära relationer samt hindra hedersrelaterat förtryck, exempelvis införa huskuragemodellen.
 • Återinför civilplikten, som ett komplement för de som inte kan genomföra värnplikten
 • Effektivisera åtgärder mot informationskrigföring.
 • Öka samhälles resurser mot cyberattacker och cyberspionage.
 • Karlstad och Värmland ska bli Sveriges säkerhetskluster.
 • Följ Tyskland – nå två procent av BNP i försvarsanslag redan 2024 för att uppfylla Natos krav.
 • Använd beredskapskrediten för materielköp här och nu.
 • Vi ska snarast möjligt bli en fullvärdigmedlem av försvarssamarbetet NATO.