Se alla

Kultur och civilsamhälle

Kultur och civilsamhälle

Kultur

 • Vi vill satsa på våra bibliotek! De har en viktig roll för ett livslångt lärande.
 • Vi vill att konceptet fritidsbanken även ska spridas till andra områden, såsom pussel, spel, instrument (hållbara lån).
 • Kreativt skapande är viktigt för barn och ungdomar. Utveckla kulturskolan för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att spela instrument, dansa eller spela teater.
 • Tillgång till professionell scenkonst ska värnas och utvecklas i hela Värmland.
 • I Värmland ska det finnas god tillgång till teater, kulturscener och musikscener.
 • Stat och Region ska säkerställa en god ”kulturens infrastruktur” med institutioner såsom länsmuseum, folkhögskolor, professionell scenkonst och kulturmiljöer som nav – och att ge förutsättningar för det fria kulturlivet.
 • Kulturpolitiken ska värna kulturens egenvärde och fler ska ha tillgång till kvalitetskultur i Värmland.
 • Kulturutveckling ska i första hand ske av kulturutövare, de som tar del av kultur och vid våra kulturinstitutioner.
 • Låt kultur, bildning och folkhälsa samverka och stärka varandra.
 • All kulturutveckling är viktig för Värmland som kulturlän, oavsett om det är i våra kulturinstitutioner eller i den breda amatörkulturen. Vi vill att fler ska vara aktiva inom kultur, oavsett ambition och nivå.
 • Arbetet med kultur och hälsa ska fortsätta. Kultur som både kan vara förebyggande och främjande i friskvården, men också behandlade i sjukvården, är ett arbete som är evidensbaserat.
 • De regionala scenerna bör få ett särskilt nationellt uppdrag att under en period vara konstnärligt drivande.
 • Värmlands fantastiska kulturmiljöer och kulturarv ska värnas. Finngårdarna ska vårdas och göras tillgängliga.
 • Statliga anslag och bidrag ska vara kvalitetsdrivande, det vill säga kärnan ska vara kulturens egenvärde.
 • Värmlands kulturliv berikas av influenser från andra kulturer och vi vill uppmuntra till fler internationella utbyten.
 • Fristadssystemet ska vara öppet för fler konstnärer/konstformer än idag.
 • Skapa förutsättningar för nyanlända att ta del av Värmlands kulturutbud.

civilsamhället och idrottsrörelsen

 • Idrott och föreningsliv ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och eventuella funktionshinder.
 • Stärk det fria och ideella föreningslivet i hela Värmland.
 • Barnen ska ha mer rörelse och idrott under sin skoldag.
 • Alla ska ges möjlighet att motionera och idrotta utifrån sina egna förutsättningar, oavsett ekonomi och bakgrund.
 • Vi vill ha fler platser för spontanidrott i Värmland, till exempel utegym och näridrottsplatser.
 • Vi ser gärna att fler fridstidsbanker öppnar i Värmland, vilket både är bra för folkhälsan och den hållbara utvecklingen.
 • Vi vill stärka de värmländska studieförbunden som vilar på demokratisk grund. De har en viktig roll i det livslånga lärandet och folkbildningen.