Se alla

Integration

I Värmland finns en given plats för alla som valt att bo här. Alla behövs och alla kan bidra.

 • Skapa tydlighet i de krav som samhället ställer på att var och en måste bidra till det gemensamma.
 • Det ska vara klart för de nyanlända vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.
 • Arbeta för att skapa mötesplatser där idéer och kulturella utbyten som överbryggar olikheter kan ske för ömsesidig förståelse.
 • Inför obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända.
 • Inför särskild samhällsundervisning för nyanlända barn.
 • Språk- och samhällsprov är ett krav vid ansökan om medborgarskap.
 • Barn ska aldrig behöva vara tolkar.
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd.

Språk – Språk är nyckeln till integration. Därför tycker vi liberaler att det ska:

 • Skapas förutsättningar för språkinlärning för nyanlända utifrån individuellt behov.
 • Finnas mer språkundervisningstid för nyanlända elever i skolan.
 • Finnas obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
 • Skapas tydliga spår med språkundervisning, praktik och yrkesintroduktion redan från början i etableringsprocessen utifrån de regionala och lokala arbetsmarknadsbehoven (t ex vård, städ, industri, besöksnäring).
 • Alltid använda ett enkelt och inkluderande språk i all kommunikation vad gäller myndighetsutövning med våra nyanlända invånare.
 • Ställas krav på ett ökat deltagande i SFI och att det samtidigt ska vara möjligt att kombinera med jobb vid sidan om.

Främja integrerat arbete

 • Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar.
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Inga pengar till föreningar som motverkar jämställdhet och integration.
 • Utspridning av nyanlända i olika bostadsområden.
 • Göra, utifrån individens förutsättningar, tydliga planeringar för hur denne kan lära sig språket, komma in i arbetsmarknaden och så småningom söka svenskt medborgarskap.