Se alla

Infrastruktur

För att hela Värmland ska kunna leva behövs en god infrastruktur. Strategiskt viktig infrastruktur måste prioriteras och utvecklas för att hänga med både invånarna och näringslivets behov. Men det räcker inte! I en tid av digitalisering är bredbandsuppkoppling central för att kunna ta del av de olika informationsflödena. Genom att öppna upp möjligheterna för bredband i hela Värmland skapas nya möjligheter både till kommunikation och företagande.

Infrastruktur

En bättre infrastruktur är central för att hela Värmland ska leva och utvecklas. Det gäller inte minst vägar, järnvägar och möjligheter till snabbt bredband.

 • Värmlandsbanan ska prioriteras. I väntan på utbyggnad av järnvägsprojektet Stockholm – Oslo 2,55 måste sträckan Kristinehamn – Karlstad – Kil förses med dubbelspår. Sträckan är en av Sveriges mest högtrafikerade enkelspår med nästan 100 tåg per dygn. Kapaciteten måste höjas för att utveckla person- och godstrafik.
 • Fryksdalsbanan ska prioriteras för arbetspendling, studiependling och godstrafik.
 • Vägtrafiken mot Norge ökar konstant. Vägarna E 18 och riksväg 61 måste byggas ut till minst trefältsväg på hela sträckan mellan Valnäs och Norska gränsen resp. Fagerås och Norska gränsen för att öka kapaciteten och höja trafiksäkerheten.
 • Standarden på E 16, E 45 och övriga riks- och länsvägar måste förbättras för höja säkerheten och säkra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter.
 • Vi ska strategiskt arbeta för att integrera järnvägstrafik, vägtrafik och sjöfart i regionen som en viktig del mot mer hållbar transportnäring
 • Slussarna i Trollhättan är avgörande för Vänersjöfarten och viktig för hela Värmlands näringsliv. Vi måste utöka insatserna för fortsatt utveckling av Vänersjöfart och Vänerhamnar.
 • Bredband i alla delar av Värmland är nödvändigt för att trygga en flexibel arbetsmarknad och ge förutsättningar för kommunikation och företagande i både tätorter och på landsbygden.

Kollektivtrafik – för ett hållbart Värmland

Kollektivtrafik för att underlätta hållbar arbets- och studiependling är viktig och bör prioriteras och vidareutvecklas, både vad det gäller restid och tillgänglighet.

 • Anropsstyrd kollektivtrafik är exempel på en viktig väg att ge fler värmlänningar möjlighet att åka kollektivt.
 • Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik – samordning mellan huvudmän med resenärernas behov i centrum är ett måste.
 • Det ska vara möjligt för kommuner att förhandla om egna uppgörelser i kollektivtrafiken
 • Reseavdraget måste reformeras. Det ska anpassas till rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst där kollektivtrafiken är mindre utbyggd.

Karlstad Airport

 • Karlstad Airport är viktig för hela länet och en bas för vår ambulanshelikopter – ett tidigare genomfört liberalt initiativ.
 • Hela Värmland har ett ansvar för Karlstad Airport och dess drift. Karlstad Airport är viktig för hela Värmlands näringsliv, turism, kultur och invånare. Den är därför en angelägenhet för regionens alla kommuner, inte bara för Karlstad.