Se alla

Infrastruktur och kommunikationer

En utvecklad person- och godstrafik

 • Stimulera till utbyggnaden av fler laddstolpar (snabbladdning) längs med Värmlands större vägar.
 • Värmlandsbanan ska prioriteras. I väntan på utbyggnad av järnvägsprojektet Stockholm – Oslo 2,55 måste sträckan Kristinehamn – Karlstad – Kil förses med dubbelspår. Sträckan är en av Sveriges mest högtrafikerade enkelspår med nästan 100 tåg per dygn. Kapaciteten måste höjas för att utveckla person- och godstrafik.
 • Fryksdalsbanan ska prioriteras för arbetspendling, studiependling och godstrafik.
 • Vägarna E18 och riksväg 61 byggs ut till minst trefältsväg på hela sträckan mellan Valnäs och norska gränsen respektive Fagerås och norska gränsen för att öka kapaciteten och höja trafiksäkerheten.
 • Standarden på E16, E45 och övriga riks- och länsvägar (exempelvis riksväg 26, 61, 62 och 63) förbättras för att höja säkerheten och säkra möjligheterna till arbetspendling och godstransporter.
 • Värna Karlstad Airport för snabba transporter av god- och persontrafik till hela landet och även internationellt.
 • Arbeta för att våra mindre regionala flygplatser ska få möjlighet att bli föregångare vad gäller elflyg då det är mindre plan som flyger kortare sträckor. Elflyg kan bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner inte minst för näringslivet.
 • Synkronisera arbetet gentemot partiet på riksnivå för att staten även fortsättningsvis ska ta ett betydande ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet.
 • Vår viktiga sjöfart på Vänern måste värnas. Slussarna i Trollhättan måste iordningställas för framtiden. Under tiden slussarna renoveras, får inte Vänersjöfarten under några omständigheter/förhållanden hållas stängd. Godstransporter via sjöfart är avgörande för vissa större företag i länet och helt avgörande för att de är placerade just i Värmland.
 • Sveriges största sjö bör ha färjetrafik, gärna eldrift, för yrkestrafik och privatbilister, för att undvika många onödiga vägmil runt Vänern (till exempel Värmlandsnäs och Västergötland).
 • Reseavdraget ska kraftigt höjas på landsbygden och begränsas där det finns välutbyggd kollektivtrafik.

Hållbara transporter och resande

 • Anropsstyrd kollektivtrafik – utveckla till hela Värmland.
  • Bygga ut så att privata företag kan vara delaktiga. Taxibolag som annars kör färdtjänst kan, när de inte har beställningar, stötta upp kollektivtrafiken.
 • Fortsätt och fördjupa dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen i takt med att kollektivtrafiken byggs ut och anpassas.
 • Vid ombyggnationer av stationer och hållplatser ska möjliga tillgänglighetsförbättringar alltid genomföras.
 • Inför fler sammanhängande regionala stråk för cykeltrafiken.
 • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.
 • Elsparkcyklarna är här för att stanna, därför måste regelverket hänga med. Vi ska inte hindra utvecklingen för att lagstiftningen inte hinner med.
 • Elsparkcyklar får inte hindra framkomligheten för gående.

Ökad digitalisering

 • Fortsatt utbyggnad av olika formera av internetuppkopplingar, ex fiber.
 • Regionala och kommunala tjänster digitaliseras.
 • Vart man än bor i Värmland ska man ha god mobiluppkoppling.