Se alla

Hälso- och sjukvård inkl tandvård och folkhälsa.

När hälsan sviktar begränsas livet. Att skapa förutsättningar för en god hälsa hos
befolkningen är därför en viktig liberal uppgift. För att stärka folkhälsan måste vi därför
arbeta mer förebyggande, proaktivt, med särskilt fokus på utsatta grupper.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård (övergripande)

 • Liberalerna vill att varje värmlänning själv ska ha frihet att styra sitt liv och sin hälsa. För att möjliggöra det måste vården tillhandahålla gott bemötande och tillgänglig vård med god kvalitet. Det är viktigt att individen får både kunskap och information om sin egen hälsa.
 • Det viktigaste vi kan göra för att minska värmlänningarnas behov av sjukvård är att satsa på god utbildning och integration.
 • Vi vill att oavsett var i Värmland du bor ska du ha tillgång till jämlik, jämställd och patientsäker vård.
 • Patienter i behov av vård och stöd ska få den hjälp de behöver och i största möjliga mån ges inflytande och delaktighet. Vården ska vara sömlös så att patienten inte ska behöva bekymra sig för vilken vårdenhet/aktör de ska kontakta härnäst.
 • Regionen ska värna viktiga samarbetspartners i civilsamhället genom fler idéburna partnerskap.
 • Huvudansvaret för hälso- och sjukvården skall ligga hos regionerna.
 • Staten ska besluta över den högspecialiserade sjukvården – här ska inte regionpolitiska hänsyn tas.
 • Vi vill hushålla med våra resurser. Ambitionen ska vara att inte höja skattesatsen i regionen.

Vårdens kvalitet är överordnad

 • Liberalerna vill säkerställa en vård av hög kvalitet! Det ska ställas höga krav på tillsyn och uppföljning av såväl vårdens kvalitet som att sjukvårdens resurser används på ett korrekt och effektivt sätt.
 • Vi anser att samverkan och konkurrens mellan vårdaktörer stimulerar innovation och utveckling.
 • De vårdgivare som inte lever upp till kvalitetskrav och inte åtgärdar brister ska bli av med tillstånd och avtal om att bedriva vård.
 • Vi vill ha som målsättning för patientsäkerhetsarbetet och allt kvalitetsarbete att patienten ska få en säker hälso- och sjukvård.
 • Vi vill införa en nollvision mot undvikbara patientskador och vårdrelaterade infektioner.
 • Medarbetare inom hälso- och sjukvård och tandvård ska erbjudas vidareutbildning och fortbildning kontinuerligt. De medarbetare som därutöver aktivt väljer att höja sin kompetensnivå ska märka av det på lönen.

Personcentrerad vård

 • För oss är det viktigt att de värmländska patienterna själva har rätt att välja skattefinansierad vårdgivare. Regionala som privata, i Värmland eller i ett annat län.
 • Patienter ska ha rätt till en fast vårdkontakt.
 • Särskild hänsyn ska tas till dem med störst behov och som är särskilt utsatta.
 • Vi vill utveckla möjligheterna för dem som är exempelvis har en kronisk sjukdom att med hjälp av digitala hjälpmedel ta ett större ansvar för sin vård.
 • Personcentrerad vård – patientens och anhörigas egen kunskap och behov ska i högre grad styra kontakten med vården.
 • Anhörigstödet ska utvecklas.
 • Vi vill arbeta för en effektiv och väl utbyggd rehabilitering med ökat samarbete mellan regionen och kommunerna, där möjligheten ges att återfå förlorade funktioner genom träning, hjälpmedel och anpassning.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

 • För att få tillgång till kompetens, måste samarbetet med våra universitet och andra utbildningsaktörer bibehållas och utvecklas.
 • Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsatt erbjuda specialistutbildning och kompetensutveckling.
  • Arbeta för att KAU ska starta upp fler specialistsjuksköterskeutbildningar – bland annat barnmorskeutbildning.
  • Arbeta för att KAU ska starta upp biomedicinska analytikerprogrammet igen.
 • Lönen ska primärt påverkas av utbildning, kompetensutveckling och ansvar. De ska löna sig att ta utökat ansvar och utbilda sig.
 • Samordning mellan region, universitet och socialstyrelse är särskilt viktigt för att underlätta valideringsprocesser för legitimerad sjukvårdspersonal med utländsk utbildning.
 • Utveckla arbetet med introduktion och handledning av nyanställda och nyexaminerade.
 • Utred olika metoder för att locka hit fler medarbetare Exempelvis, återbetalning av studielån och betald specialistutbildning.
 • Vi vill se utökat samarbete mellan regionen, kommunerna och näringslivet för att kunna erbjuda tjänster till “alla” i familjen.
 • Vi vill erbjuda fler läkarstudenter och utländska läkare i valideringsprocessen anställning som läkarassistenter.
 • Utred möjligheten att överanställa vårdpersonal i syfte att fylla/hantera vakanta arbetspass (personalpool).
 • Vi vill ha fler undersköterskor, vårdbiträden och servicemedarbetare.
 • Låt personal högre upp i åldrarna arbeta kvar längre.
 • Starta reaktiveringskurser för legitimerad tidigare anställd personal för att återvända till vården.
 • Det ska vara möjligt att göra karriär i Region Värmland. Både inom ledarskap och som specialistfunktioner.
 • Vi ska ha en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig nyckel i arbetet.
 • Vi vill att Region Värmland ska ha ett inkluderande ledarskap. Medarbetare såväl som chefer ska känna att de kan göra sin röst hörd.
 • Arbeta aktivt för att förbättra medarbetarnas digitala arbetsmiljö.

Tillgänglighet och kontinuitet i primärvården

 • Vården ska känna dig vid namn. Vi vill ha fler husläkare och utveckla BEON-konceptet (bästa effektiva omhändertagandenivå).
 • Vi arbetar för att fastanställa fler allmänläkare i hela Värmland.
 • Telefontillgängligheten hos vårdcentralerna ska öka och målet är att patienten ska få kontakt samma dag.
 • Öka den digitala kompetensen hos våra vårdcentraler.
 • Vi vill verka för att fler vårdcentraler ska bli “hållbara Vårdcentraler”.
 • Vårdcentralerna ska ha tillgång till geriatrisk kompetens (kunskap om multisjuka äldre).
 • Vi vill arbeta för en hög tillgänglighet i primärvården i hela Värmland.
 • Vi vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal.
 • Fler vårdval ska kunna stimulera tillgänglighet och styra rätt vård mot rätt behov.
 • Vi vill ha mer digifysisk vård i Region Värmland. Låt de fysiska och digitala kontakterna komplettera varandra.
 • Vi vill arbeta för att fler specialistundersökningar sker ute på länets vårdcentraler.

Psykiatri

 • En tydlig och enkel väg in är särskilt viktigt inom psykiatrin.
 • Skolhälsovård, ungdomsmottagningar och ”Första linjen” för råd, stöd och behandling av barn och unga ska utvecklas i hela Värmland. (Munkfors saknas)
 • Avgifterna för människor i tvångsvård bör avskaffas.
 • Uppfyll vårdgarantin/minska köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och allmänpsykiatrin.
 • Öka kunskapen om psykisk ohälsa inom vård och hemtjänst.
 • Utveckla telefonrådgivningen 1177 så att de har ett särskilt spår för dem som behöver psykiatrisk rådgivning.
 • Vi vill utöka antalet vårdplatser inom slutenvårdspsykiatrin. Den som är i behov av slutenvårdens hjälp ska få den.
 • Den som är i akut kris ska, i första hand, omhändertas av vården, inte av polisen.
 • Akutpsykiatrin ska också vara mobil.
 • Vi vill ha nya ändamålsenliga lokaler för BUP.
 • All ambulanspersonal ska snarast få vidareutbildning inom psykiatri, på sätt blir alla ambulanser “psykiatriambulanser”.

Specialiserad vård på våra sjukhus Centralsjukhuset Karlstad, Torsby sjukhus och Arvika sjukhus (slutenvård)

 • Vårdgarantin inom slutenvården ska uppfyllas. All uppskjuten vård ska hämtas in.
 • Vi vill om möjligt upphandla mer vård för att beta av vårdskulden.
 • Vi vill utveckla vården på alla våra tre sjukhus.
 • Vi vill ha en familjecentrerad förlossningsvård med en utvecklad efterkontroll.
 • Den som blir inlagd på sjukhus måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg.
 • Vi vill verka för hållbarhet inom alla enheter inom slutenvården. Det är särskilt viktigt att arbetet med hållbarhet och cirkulära materialflöden.
 • Vi ska ha vårdplatser med säker och god kvalitet.
 • Vi vill utveckla Näva-konceptet (mellanvårdsmottagningar) med fler vårdmottagningar i länet.

Digital vård

 • Fortsätta utveckla 1177.se
  • Behöver bli mer användarvänlig.
  • Behöver bli enklare att hitta information om Region Värmlands vårdutbud.
 • Fortsätt utveckla “Vårdcentral Värmland”.
  • Målet bör vara att det finns tider 24/7 dygnets alla dagar.
  • Uppmuntra fler vårdcentraler, läkare och sjuksköterskor etc. att delta i Region Värmlands digitala vårdcentral “Vårdcentral Värmland”.
  • Vi vill se fler professioner på ”Vårdcentral Värmland”.
 • Journaler och läkemedelslistor behöver enklare kunna delas mellan olika vårdgivare.
 • Underlätta så att man kan ge annan person fullmakt för kontakt med sjukvården och inloggning till 1177.se.
 • Verka för att öka antalet digitala redskap i vården.

Tandvård

 • En god tandhälsa är en förutsättning för en god allmänhälsa.
 • Liberalerna ska arbeta för ett ökat samarbete mellan tandvård-, sjuk-och äldrevård.
 • Ett förstärkt högkostnadsskydd ska införas för dem som har stort tandvårdsbehov.
 • Vi vill fortsätta utveckla kontraktstandvården.
 • Tandvård ska finnas nära patienten i hela länet, både förebyggande som behandlande.
 • Satsa mer på den förebyggande tandvården.
 • Bättre tandvård för äldre.
 • Hemtjänst och äldreboenden behöver kunskaper och resurser att hjälpa äldre med munhygienen.
 • Vi vill ha ett tandvårdsansvarigt ”munvårdsombud” på alla särskilda boende för äldre och inom LSS.
 • Bättre tandvård för barn.
  • Viktigt med kostråd för föräldrar och barn.

Folkhälsa och friskvård

 • Stöd ska erbjudas dem som vill förbättra sina levnadsvanor och förebygga och behandla sjukdomar.
 • Tandhälsan ska vara en naturlig del av folkhälsan.
 • Prioritera barn, unga och äldres hälsa i det förebyggande arbetet.
 • Det finns idag stora skillnader i folkhälsa mellan olika grupper i Värmland. Lägg särskilt fokus på folkhälsoarbetet i utsatta grupper.
 • Vi vill ha fortsatt och utökat samarbete med den idéburna sektorn.