Se alla

Hållbar utveckling, miljö och klimat, jord- och skogsbruk inkl viltvård

Miljö och klimat

 • Vi vill se grön skatteväxling och att förorenaren betalar.
 • Mer EU-samarbete för klimatets skull.
 • Kunskap är makt – vi vill se att fler marknadsdrivna certifieringar och märkningar, framför allt för att kunna se en varas klimatavtryck.
 • Vi måste höja våra ambitioner gällande klimatarbetet nationellt, regionalt och lokalt.
 • Vi måste tro på hållbar och innovativ utveckling – näringsliv som det offentliga har en viktig roll där.
 • Vi vill att alla kommuner har uppdaterade sårbarhetsanalyser. Detta i syfte att förebygga framtida översvämningar och naturkatastrofer. Det handlar både om klimatanpassningar och förebyggande arbete
 • Miljöbalken måste även fokusera på att lösa klimatkrisen. Miljö och biologisk mångfald får inte stå som motpoler till arbetet mot klimatförändringarna.

Småskalighet och cirkulär ekonomi

 • Nudging – det ska vara lätt att göra rätt
 • Möjliggör för fler företagare inom delningsekonomi och återbruk.
 • Bekämpa invasiva arter aggressivt – ge information och kunskap till markägare och fastighetsägare för att möjliggöra att ett större ansvar tas.
 • Övergödningen i Vänern och våra vattendrag ska minska.
 • Alla ska ha rätt till en god livsmiljö – staten bör skyndsamt stötta de kommuner som har problem med översvämningsmygg.

Skogen

 • Den svenska skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet.
 • Mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder behövs. Alternativ till kalavverkning behövs för miljön och klimatet.
 • De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas.
 • Bygg i trä i största möjliga utsträckning.
 • Vi vill minska Sveaskogs skogsinnehav genom att sälja ut den till marknadspris.
 • Vi anser att en levande landsbygd gynnas av att skogen ägs lokalt (inte av staten).

Jordbruk, livsmedel och vatten

 • Marknadskrafter, frihandel och hållbar produktion ger fler i världen bra mat.
 • Jordbruket ska stå för sina miljö- och klimatkostnader men också ersättas för ekosystemstjänster (naturvård och biologisk mångfald).
 • Vi behöver hjälpa jordbrukare och skogsbrukare att ställa om till nya miljövänligare drivmedel. Staten bör ta ett större ansvar för att få till omställningen denna omställning.
 • Öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel.
 • Gör det mer attraktivt för skolor etc att servera gröna alternativ.
 • Nudging – lätt att göra rätt – mer information om maten man äter. Bakgrund, innehåll och klimatavtryck
 • Mer värmländskt på tallriken – prioritera mer närproducerad mat i offentliga upphandlingar i Värmland.

Viltvård och rovdjur

 • Jakt är en viktig del av naturvården.
 • Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar.
 • Förbättrade möjligheter för handel med viltkött.
 • Sverige ska ha livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn.
 • Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och vi fortsatt samarbeta med fylkena i Norge.
 • Det är viktigt med dialog särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden.
 • Jakt på rovdjur ska bygga på vetenskaplig grund.
 • Vi vill att polisen ska prioritera alla misstänkta brott, även jaktbrott.
 • Eftersöksjägare ska ha rätten att använda blåljus för att upplysa trafikanter om att en viltolycka skett. Viktigt för att stärka upp eftersöksjägares trygghet.